اخبار بیمه / شناسه خبر: 91410 / تاریخ انتشار : 1401/12/22 15:48
|

اقتصاد  ایران پس از احیاء‌ روابط با عربستان سعود ی به کد ام سو می‌رود ؟/ آثار اقتصاد ی یک توافق بزرگ

روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیانیه سه‌جانبه‌ای د ر پکن با امضای علی شمخانی، نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد  بن محمد  العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران...

بیمه ای ها /روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیانیه سه‌جانبه‌ای د ر پکن با امضای علی شمخانی، نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد  بن محمد  العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعود ی و «وانگ ئی» عضو د فتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس د فتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای د ولتی جمهوری خلق چین صاد ر شد .

یک روز پس از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط د و جانبه بازارهای مختلف نسبت به این خبر مهم واکنش نشان د اد ند . کارشناسان معتقد ند  با احیاء روابط د یپلماتیک د و کشور به طور طبیعی ریسک های اقتصاد ی کشور کاهش پید ا می کند  و چشم اند از مثبتی د ر روابط اقتصاد ی و تجاری ایران و عربستان و البته برخی د یگر از کشورهای منطقه شکل خواهد  گرفت. د ر 7 سال گذشته که مناسبات سیاسی د و کشور متوقف شد ه بود  روابط اقتصاد ی و همکاری های د و جانبه به حد اقل ممکن رسید  و حالا تجار و سرمایه گذاران ابراز امید واری می کنند  که به د وران گذشته د ر روابط اقتصاد ی شان بازگرد ند . به گزارش «تجارت آنلاین»، روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیانیه سه‌جانبه‌ای د ر پکن با امضای علی شمخانی، نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد  بن محمد  العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعود ی و «وانگ ئی» عضو د فتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس د فتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای د ولتی جمهوری خلق چین صاد ر شد . براساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعود ی برای ازسرگیری روابط د وجانبه و بازگشایی مجد د  سفارتخانه‌های د و کشور بعد  از ۷ سال قطع رابطه توافق کرد ند . حالا برخی نسبت به احیاء برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها د ر سال آیند ه ابراز امید واری می‌کنند .

گشایش روابط با کشورهای منطقه
شنید ه‌ها از فعالان اقتصاد ی حاکی نیز از آن است که گشایش د ر روابط بین بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و تسهیل عرضه منابع وسیع د رهم از طریق امارات بخشی از نتایج ازسرگیری روابط د یپلماتیک ایران و عربستان خواهد  بود . د ر عین حال بازار سرمایه و بازار ارز و سکه و طلا د ر همین 24 ساعته گذشته از این توافق تاثیر پذیرفتند . به طوری که نرخ د لار به یکبار از 50 هزار تومان وارد  کانال 47 هزار تومانی شد . صرافی ملی ایران د یروز (شنبه) نیز هفته خود  را با کاهش حد ود  ۲۰۰۰ تومانی قیمت د لار آغاز کرد . . نرخ د لار اعلامی صرافی ملی ۴۴ هزار و ۴۵۱ تومان برای خرید  و ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش اعلام شد ه است. همچنین مرکز مباد له ارز و طلای ایران نیز فعال بود ه و د ر قالب د و تالار ارز خد ماتی با حواله، د لار، یورو و د رهم را به صورت اسکناس و حواله ارائه می‌د هد . آخرین نرخ ثبت شد ه برای هر د لار آمریکا به صورت اسکناس و حواله به ترتیب ۴۲ هزار و ۱۱۶ تومان و ۳۸ هزار و ۲۸۷ تومان، برای یورو نیز ۴۴ هزار و ۸۸۴ تومان به صورت اسکناس با ۴۰ هزار و ۸۰۳ تومان به صورت حواله است. همچنین هر د رهم اسکناس نیز ۱۱ هزار و ۴۶۸ تومان و هر د رهم حواله ۱۰ هزار و ۴۲۵ تومان د ر مرکز مباد له ایران قیمت گذاری شد ه است.

آیند ه نرخ ارز پس از احیاء روابط با عربستان
د ر خصوص نرخ ارز نیز به نظر می‌رسد  روند  قیمتی همچنان نزولی باشد . عضو شورای‌عالی کانون صرافان با بیان اینکه پس از توافق ایران و عربستان روند  کاهش نرخ ارز شد ت گرفته است، گفت: امروز برخلاف روزهای گذشته د ر مقابل صرافی‌ها صفی برای خرید  ارز نیست و د لار با قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خرید اری ند ارد . کامران سلطانی زاد ه عضو شورای‌عالی کانون صرافان د ر گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار د اشت: امروز برخلاف روزهای گذشته د ر مقابل صرافی‌ها صفی برای خرید  د لار نیست و د لار با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خرید اری ند ارد . وی تاکید  کرد : د ر اد امه کاهش قیمت ارز که از هفته گذشته شروع شد ه پس از توافق با عربستان شد ت کاهش نرخ ارز د ر بازار شد ت بیشتری یافته است و پیش‌بینی می‌شود  این رود  اد امه‌د ار خواهد  بود  و د لار به کانال ۳۰ هزار تومان هم خواهد  آمد . سلطانی زاد ه گفت: به مرد م توصیه می‌کنیم توجه د اشته باشند  که کانال‌های تلگرامی به صورت کاذب نرخ‌های د لار را بالا نگه می‌د ارند  تا از این طریق جلوی ضرر بیشتر د لالان را بگیرند  و د لار خود  را با نرخ‌های بالا بفروشند . عضو شورای‌عالی کانون صرافان تاکید  کرد : نرخ‌هایی که د ر کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود  معمولاً ۱۰۰۰ تا ۲ هزار تومان بالاتر د ر حال نرخ‌سازی است.

 نتیجه اقتصاد ی توافق با عربستان
همچنین یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط د وجانبه، گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌د هد  که نرخ د لار تحت تاثیر چنین اتفاقی تا حد  زیاد ی کاهش پید ا می‌کند ، البته این گشایش رخ د اد ه د ر بلند مد ت به نفع بازار سهام است. احسان عسگری، کارشناس بازار سرمایه د ر گفت‌وگو با ایرنا د ر مورد  تاثیر توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط د وجانبه بر بازار ارز و بورس، اظهار د اشت: زمانی که ریسک سیاسی د ر کشور کاهش یابد  با ۲ تاثیر مهم این اتفاق د ر کاهش تحریم‌ها و افت نرخ د لار مواجه خواهیم شد . وی افزود : پیش‌بینی‌های انجام شد ه نشان از آن د ارد  که نرخ د لار تحت تاثیر چنین اتفاقی و نیز کاهش ریسک سیاسی کشور تا حد  زیاد ی کاهش پید ا می‌کند . این کارشناس اقتصاد ی اد امه د اد : با توجه به چنین اتفاقی به نظر می‌رسد  هر گشایش که د ر کشور رخ د هد  د ر بلند مد ت به نفع بازار سهام خواهد  بود ، اما کاهش قیمت د لار به صورت مقطعی و با شد ت زیاد  ممکن است برای مد تی شرکت‌های صاد رات محور را تحت تاثیر قرار د هد .
عسگری تاکید  کرد : البته باید  توجه د اشت که نرخ ارز بازار غیر رسمی د ر صورت‌های مالی برخی شرکت‌های بورسی تاثیری ند ارد  و این نرخ لحاظ نمی‌شود  که با ریزش آن، سود  آوری شرکت‌ها با کاهش مواجه شود  و نرخ بازار نیما و یا مرکز مباد له ارز و طلای ایران د ر صورت‌های مالی شرکت‌ها تاثیر د ارد . وی گفت: اگر فرض را بر این بگیریم که نرخ تولید  و فروش تغییر نکند ؛ بنابراین د رآمد  ارزی شرکت‌ها به د لیل کاهش قیمت د لار کاهش پید ا می‌کند ، اما این موضوع باید  مد نظر باشد  که گشایش سیاسی می‌تواند  طرح توسعه شرکت‌ها را افزایش د هد  و د سترسی به منابع سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر کند ، اما به طور حتم همه این مسایل کنار یکد یگر برای بازار سرمایه بسیار مثبت خواهد  بود ./اقتصاد کلان

لینک کوتاه

http://bimeiha.ir/91410

کلیدواژه

اقتصاد  ایران

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها